Oudere berichten van de startpagina:

januari 2020


Op zaterdag 7 maart viert zwemvereniging ZZG de Boskikkers uit Aa en Hunze haar lustrum in Gieten. In het kader van dit feest organiseert de vereniging een reünie voor leden en oud-leden met een hapje en drankje en natuurlijk muziek. ZZG de Boskikkers is eind 2014 ontstaan uit een fusie tussen zwemvereniging ZZG (sinds 1935) uit Gieten en de Boskikkers (sinds 1961) uit Rolde.
Bent u een oud-lid en heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met secretaris Rutger Dijkstra; secretaris@zzgdeboskikkers.nl.

december 2019

Productieve kerstmarkt voor ZZG de Boskikkers
IMG-20191214-WA0010.jpg
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december stond zwemvereniging ZZG de Boskikkers op de kerstmarkt in de Balloohoeve te Balloo. De zwemmers zijn in de weken voor de kerstmarkt druk bezig geweest met het bakken van kniepertjes. Deze kniepertjes werden door de zwemclub gratis weggegeven bij het kopen van een lootje voor de jaarlijkse verloting. Ook had ZZG de Boskikkers dit jaar weer een mooie hoofdprijs; een dinerbon ter waarde van € 100 gesponsord door Rein Advocaten. De hoofdprijs werd dit jaar gewonnen door de Romano van der Giezen uit Norg. De kerstmarkt in Balloo is één van de jaarlijkse activiteiten waarbij de zwemvereniging geld op kan halen ter bekostiging van nieuwe materialen en om zwemactiviteiten te organiseren. In April zal de vereniging weer actief zijn met de geraniumactie in Gieten.
Penningmeester Gertjan Ouwerling samen met de hoofdprijswinnaars
 

augustus 2018

Kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, verleren het snel. De Zwolse Hogeschool Windesheim heeft dat vastgesteld na onderzoek. Het is volgens de school voor het eerst dat is onderzocht hoelang kinderen het zwemmen vaardig blijven en hoe zij en hun ouders dat zelf inschatten. Lees verder op: https://nos.nl/artikel/2243925-kinderen-verleren-zwemmen-snel-als-er-niet-meer-wordt-geoefend.html

Daphne Spreen heeft haar functie als secretaris van ZZG de Boskikkers neergelegd.. Rutger Dijkstra op 24 augustus tijdens de ALV als secreatris.benoemd. Ook is Aniek Schutrup aan het bestuur toegevoegd.

november 2017

Er is een wijziging in de taken van het bestuur. Daphne Spreen is vanaf nu secretaris, Jeron Bartelds trainings- en activiteitencoördinator en Herman Hofman algemeen bestuurslid.

juni 2017

In memoriam

Onverwacht kwam op tweede pinksterdag het verdrietige bericht dat Dina Klijnsma plotseling overleden is. Wij zullen Dina herinneren als de drijvende kracht achter vele activiteiten bij ZZG de Boskikkers. Altijd stond zij, samen met Wiebe en de kinderen, klaar voor de kerstmarkt, geraniumactie, barbecue bij de Boskikkernacht en vele andere activiteiten. In maart namen we afscheid van Dina als actief lid van de vereniging, met de gedachte elkaar nog vaak te zullen zien. Het doet verdriet te beseffen dat we nu definitief afscheid moeten nemen.

Ons medeleven gaat uit naar Wiebe, Céline en Calvin. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

   DinaKlijnsma.png                                                                 

 

december 2016

Andries Visser benoemd tot erelid van ZZG de Boskikkers

AndriesVisser-erelid-ZZGdeBoskikkers.jpg

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 december 2016 werd scheidend voorzitter Andries Visser door een vijftiental aanwezige seniore leden (vertegenwoordigd door Yvette Dijkshoorn) voorgedragen als erelid van de vereniging ZZG De Boskikkers. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Andries kreeg een fraaie oorkonde uitgereikt ter herinnering aan zijn benoeming tot erelid. Penningmeester Gertjan Ouwerling hield een korte toespraak ter motivatie van de voordracht tot erelid. 

Andries kwam bij het bestuur van ZZG De Boskikkers in 2001 als lid van de technische commissie. Hij wilde graag organiseren en dingen doen en heeft daar met name in de TC veel werk van gemaakt gedurende de 15 jaar dat hij bestuurslid van de Boskikkers is geweest. Eind 2016 nam hij na vijftien jaar als bestuurslid en uiteindelijk voorzitter afscheid van het bestuur van de vereniging, opgevolgd door Floris Harmanni. Wat vooral opviel was zijn verbindende vermogen, de gave om mensen met verschillende opvattingen bij elkaar te brengen en aan een gemeenschappelijk doel te laten werken. Menig verschil van mening binnen bestuur of trainers is door zijn bemiddeling opgelost. Hij was vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van de samenwerking met ZZG uit Gieten en diende ook als voorzitter van de startgemeenschap ZZG De Boskikkers. Later werkte hij heel nauw samen met wijlen secretaris Gjalt Wester om die startgemeenschap te laten doorgroeien naar een volledige fusie van de twee verenigingen ZZG en de Boskikkers, een gezamenlijk doel dat ook volledig gerealiseerd is. Andries nam in de meest moeilijke jaren van de vereniging ook de voorzittershamer over van Auke Doornbosch en heeft het zijne gedaan om te kunnen doorzwemmen in een tijd van afnemende beschikbaarheid van badwater. Met veel enthousiasme werkte hij aan het jubileumboek dat uitgegeven is ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Boskikkers in 2001 en later geactualiseerd voor het vijftigjarig bestaan in 2011. Hij kan terugkijken op 15 jaren van uitstekende samenwerking in het bestuur en vele goede zwemresultaten behaald in die periode.

Op 28 december is in de Boerhoorn tijdens de extra ALV een plan goedgekeurd van een aantal leden om door te gaan met de zwemactiviteiten zoals deze gepland stonden. Dit betekent dat er doorgezwommen wordt tot eind augustus. Er werd een nieuw bestuur gekozen: Andries Visser (voorzitter) en Yvette Dijkshoorn (secretaris) waren niet herkiesbaar. Het nieuwe bestuur bestaat uit Floris Harmanni (voorzitter), Gertjan Ouwerling (penningmeester), Herman Hofman (secretaris), Hilde Steenbergen, Daphne Spreen en Jeron Bartelds. Andries Visser werd tot erelid van de vereniging benoemd voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

c07b4b3794ec36c6efe28e491fd06b62_f975.jpg 29265a02e259fc81c0ee24ed49470e34_f974.jpg  

 

september 2016

CollageEllyWildeboer.jpg  

In memoriam

Op 11 september is ons erelid Elly Wildeboer overleden. Elly verwierf het erelidmaatschap van onze vereniging in november 2001, tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de Boskikkers. Met een lange staat van dienst. Ook verkreeg Elly het ere-lidmaatschap van de KNZB Kring Drenthe.

Als bestuurslid maakte zij de woelige periode mee van de sluiting van het bosbad in Rolde. Met veel volharding streed ze voor behoud van het bosbad en de toekomst van de vereniging De Boskikkers. En niet voor niets.

Vele huidige leden kennen haar nog als trouwe official bij onze KNZB wedstrijden. En natuurlijk als “ere-scheidsrechter” bij vele clubkampioen-schappen.We verliezen met Elly een stukje van onze geschiedenis. We zijn dankbaar voor wat ze betekend heeft voor de club.

Van Elly wordt in besloten kring afscheid genomen.
We wensen Jack, Edwin en de familie veel sterkte toe.

oktober 2015

In memoriam

Gjalt Wester is op 19 oktober overleden. We zijn erg bedroefd dat we hem moeten missen. Zwemmer, bestuurslid en maatje. Wekelijks dook hij in het bad en trok een heel baantje onder water. Gezellig met de andere senioren. Volhardend zette hij zich in voor onze club. Boskikker in hart en nieren en ZZG had hij ook in het hart gesloten.

Hij heeft hard gewerkt om de samenvoeging van beide clubs te regelen. Wij genoten van zijn humor. En hij genoot van de club. De Boskikkernacht wilde hij niet missen. Verzwakt als hij was kwam hij nog langs bij het kampvuur. Dat was heel mooi. We wensen Jelly, Hedzer, Hindrik, Sybrand en de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden ZV ZZG De Boskikkers

 

InMemoriam-GjaltWester.jpg